Java设计模式-单例

 • 2019-10-10
 • 467
 • 0
 • 定义:保证一个类仅有一个实例,并提供一个访问它的全局访问点

单例实现:

单例有多重实现方式,这里我只给出正确并且使用广泛的创建但是的方式

懒汉模式:用户在真正使用时,才回去创建实例对象

 • 双重校验锁(保证多线程安全):
public class Singleton {

/**
* 注意此处使用的关键字 volatile,
* 被volatile修饰的变量的值,将不会被本地线程缓存,
* 所有对该变量的读写都是直接操作共享内存,从而确保多个线程能正确的处理该变量。
*/
private volatile static Singleton singleton;

/**
* 创建私有的构造方法
*/
private Singleton() {
}

public static Singleton getInstance() {
if (singleton == null) {
synchronized (Singleton.class) {
if (singleton == null) {
singleton = new Singleton();
}
}
}
return singleton;
}

}
 • 静态内部类:内部类的好处就是当应用中不使用内部类时JVM就不会去加载这个单例类,也就不会创建单例对象,从而实现延迟加载和线程安全。
public class StaticSingleton {
  /**
   * 私有构造方法,禁止在其他类中创建实例
   */
  private StaticSingleton() {
  }

  /**
   * 一个私有的静态内部类,用于初始化一个静态final实例
   */
  private static class StaticSingletonHolder {
    private static final StaticSingleton instance = new StaticSingleton();
  }

  /**
   * 获取实例
   */
  public static StaticSingleton getInstance() {
    return StaticSingletonHolder.instance;
  }
}

饿汉模式:在类装载时创建对象实例

public class Singleton {

  private static Singleton singleton=new Singleton();

  /**
   * 创建私有的构造方法
   */
  private Singleton() {
  }

  public static Singleton getInstance() {
    return singleton;
  }

}
感谢打赏!
微信

评论

还没有任何评论,你来说两句吧